Användarvillkor för applikationen 'Min Hälsa'

 1. Tillämplighet, omfattning m.m.

  1. Dessa Användarvillkor ("Villkoren") gäller för nedladdning och användning av applikationen ’Min Hälsa’ ("Min Hälsa") mellan dig som användare av Min Hälsa (nedan kallad "Användaren", "du", "dig" eller "dina") och Cambio Healthcare System AB ("Cambio"), som tillgängliggör Min Hälsa.
  2. Applikationen använder sig av Microsoft Skype for Business (”Skype”), för vilken separata villkor gäller i förhållande till Microsoft.
  3. I och med att Användaren godkänner Villkoren bekräftar Användaren att denne har läst och förstått innebörden av dem.
  4. Min Hälsa möjliggör enbart för Användaren att (tillsammans med användning av Skype) träffa vårdgivare ("Vårdgivaren") via videomöte. Det är alltid Vårdgivaren som bestämmer om ett videomöte ska genomföras.
 2. Allmänt om användarregistrering och Min Hälsa

  1. Min Hälsa får endast nyttjas av Användare som godkänt Villkoren och som loggat in med sitt BankID.
  2. Genom att använda Min Hälsa, bekräftar och accepterar Användaren de tekniska specifikationer, förutsättningar och begränsningar i Min Hälsa som framgår av Cambios vid var tid gällande tjänste- och produktbeskrivningar avseende Min Hälsa, vilka finns tillgängliga på Min Hälsa i samband med inloggning.
 3. Användarens ansvar

  1. Du förbinder dig, utöver det som framgår av avsnitt 6 nedan, att:
   1. inte använda Min Hälsa för annat ändamål än medicinsk konsultation och endast i de fall där du är behörig enligt avsnitt 2 ”Allmänt om användarregistrering och Min Hälsa” ovan;
   2. inte ge någon annan tillgång till din e-legitimation för, eller på annat sätt åtkomst till, din inloggning till Min Hälsa;
   3. inte inom ramen för Min Hälsa distribuera eller på annat sätt överföra data eller information som (i) du inte har rätt att sprida enligt lag eller Villkoren, (ii) gör intrång, bidrar till intrång eller uppmanar andra att göra intrång i immateriella rättigheter eller företagshemligheter, (iii) innehåller virus, trojaner, internetmaskar, annan skadlig mjukvara eller skadlig kod, eller som på annat sätt kan skada eller ha negativ effekt på Min Hälsa, eller (iv) annars ger upphov till skada eller annan olägenhet för Min Hälsa eller tredje man;
   4. ansvara för att Min Hälsa används i enlighet med Villkoren, andra villkor som anges på Min Hälsa samt vid var tid gällande rätt.
 4. Tillgänglighet och ansvar

  1. Cambio tillgängliggör och upplåter endast rätten att nyttja min Min Hälsa. Det sker utan kostnad för Användaren. Vårdgivaren svarar för driften av Min Hälsa och använder Min Hälsa för att tillhandahålla vård via videomöte till Användaren. Cambio tillhandahåller inte vård och bär således inte något ansvar mot Användaren för undersökningar eller andra medicinska tjänster som Vårdgivaren tillhandahåller via Min Hälsa, eller för fel i eller avbrott i tillgängligheten till Min Hälsa.
  2. Användaren informeras särskilt om att bl.a. följande skäl till avbrott inte kan kontrolleras av Cambio:
   1. driftstörningar eller driftsstopp hos Vårdgivaren;
   2. fel i Vårdgivarens och/eller Användarens hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt;
   3. annan omständighet som Vårdgivaren och/eller Användaren ansvarar för enligt Villkoren;
   4. begränsning av tillgängligheten på grund av tekniska eller underhållsmässiga skäl;
   5. virus eller annat angrepp på säkerheten trots att Cambio på ett fackmannamässigt sätt vidtagit skyddsåtgärder;
   6. omständighet som utgör force majeure enligt avsnitt 8 nedan.
  3. Alla avbrott och/eller fel vad gäller Min Hälsa, oaktat orsaken, ska alltid anmälas till Vårdgivaren. För mer information gällande felanmälan refereras till Inställningar>Support i Min Hälsa.
  4. Cambio ansvarar inte för personskada som orsakas direkt eller indirekt av användning eller felanvändning av information som ges, presenteras i eller hänvisas till av Vårdgivare på Min Hälsa.
  5. Cambio tillgängliggör Min Hälsa kostnadsfritt till Användaren. Cambio friskriver sig därför från och tar inte ansvar för skada och förlust som Användaren kan drabbas av vid användning av eller fel i Min Hälsa, förutom såvitt skada eller förlust orsakats av Cambios grova vårdslöshet eller uppsåtliga handlande.
 5. Priser och betalning

  1. Cambio tar inte betalt av Användaren för Min Hälsa. För tillämpliga priser och betalningsvillkor för videomöte med Vårdgivare via Min Hälsa hänvisas till Vårdgivare.
 6. Immateriella rättigheter m.m.

  1. Cambio upplåter genom dessa Villkor en kostnadsfri, icke-exklusiv och i enlighet med Villkoren begränsad rätt att ladda ned och nyttja Min Hälsa endast i syfte att möjliggöra videomöte med Vårdgivare.
  2. Cambio och i förekommande fall Cambios licensgivare, förbehåller sig äganderätten till samtliga immateriella och andra rättigheter som ingår i eller på annat sätt är hänförliga till Min Hälsa. Cambio och Cambios licensgivare förbehåller sig även samtliga rättigheter till samtliga de varukännetecken under vilka Min Hälsa jämte allt det nyssnämnda distribueras. Villkoren ger inte Användaren någon rätt till, eller rätt att använda Min Hälsa eller varukännetecken, utöver vad som uttryckligen anges i dessa Villkor.
  3. Ovanstående innebär till exempel att Användaren äger inte rätt att själv eller genom annan att;
   1. förändra, modifiera, kopiera, översätta eller skapa härledda verk;
   2. dekompilera, dekonstruera, bryta ner eller på annat sätt söka åtkomst till källkod, underliggande idéer eller algoritmer hänförliga till Min Hälsa eller på annat sätt bearbeta Min Hälsa till en för människor urskiljbar eller begriplig form;
   3. sälja, hyra ut, leasa, upplåta underlicenser till, låna ut eller på annat sätt distribuera eller låta annan använda eller disponera eller nyttja funktionalitet i Min Hälsa (som en enskild eller paketerad tjänst eller över ett nätverk); och
   4. uppsåtligen eller av oaktsamhet företa eller underlåta någon åtgärd som kan medföra att Cambio eller Cambios licensgivares immateriella rättigheter till Min Hälsa äventyras.
 7. Utveckling, villkorsändring och otillåten användning

  1. Cambio förbehåller sig rätten att förändra Villkoren, Min Hälsas tjänsteutbud, omfattning och funktionalitet. Detta kan exempelvis, men inte enbart, avse layout, innehåll eller tjänsten. Cambio kan och har även rätt att upphöra att tillhandahålla Min Hälsa.
  2. Förändringar vad gäller Villkoren kommer att meddelas Användaren i samband med Användarens inloggning till Min Hälsa. Nya uppgraderingar och villkorsförändringar vad gäller Villkoren måste alltid godkännas av Användaren för fortsatt åtkomst och användning av Min Hälsa.
  3. Cambio förbehåller sig även rätten att, med föregående varning eller meddelande härom till Användaren, när som helst utan ansvar för eventuella konsekvenser, stänga av Användaren eller vidta andra åtgärder p.g.a. Användarens avtalsbrott eller för att skydda Min Hälsas renommé och tillförlitlighet.
 8. Force Majeure

  1. Cambio ersätter inte skada till följd av exempelvis strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör eller annan omständighet utanför Cambios kontroll och som Cambio skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Cambio inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.
 9. Användarens personuppgifter

  1. För information om hur Cambio hanterar dina personuppgifter refereras till Inställningar>Integritetspolicy i Min Hälsa.
 10. Tillämplig lag

  1. Svensk rätt äger tillämpning avseende Villkoren. Tvist avgörs i allmän domstol med Stockholms Tingsrätt som första instans.